• Alles voor je studie
  • Ook 2e hands handboeken

Algemene voorwaarden voor de school


Doelstellingen

Doel van de samenwerking is de mogelijkheid te bieden aan de leerlingen van de School om voorgeschreven leermiddelen te huren en/of aan te kopen via Studieshop.be.

Loyauteit

Partijen engageren zich om tijdens de duur van samenwerking loyaal en coöperatief samen te werken. Zij verbinden er zich toe om, naast de expliciete verbintenissen van deze overeenkomst, alle redelijk mogelijke middelen aan te wenden en inspanningen te leveren om de gezamenlijke samenwerkingsdoelstellingen optimaal te realiseren. Dat houdt ook in dat de School geen overeenkomst zal aangaan met andere leveranciers van leermiddelen, hieronder inbegrepen uitgeverijen, die het zelfde of een soortgelijk doel heeft als het onderwerp van deze overeenkomst.

Geheimhouding

Partijen verplichten zich tot elkaar om alle, niet via de bestelwebsite van Studieshop.be gepubliceerde, informatie die zij van elkaar verkrijgen vertrouwelijk te behandelen. Van deze geheimhoudingsplicht is uitgezonderd informatie die reeds voor het publiek of anderszins toegankelijk is, dan wel informatie die een Partij op grond van een gerechtelijk vonnis of een wettelijke verplichting openbaar moet maken.

Duur en Beëindiging

De overeenkomst is aangegaan voor het aantal schooljaren overeengekomen door Partijen in het persoonlijke samenwerkingscontract. Behoudens formele opzegging op initiatief van een der partijen loopt de overeenkomst na deze periode met behoud van alle voorwaarden verder voor het volgende schooljaar (= stilzwijgende verlenging).

Opzegging is jaarlijks mogelijk zonder nadere opgave van redenen. De School kan de samenwerking na contractduur kosteloos beëindigen ten laatste op 31 december van het jaar voor het nieuwe werkjaar door een schriftelijke zending te bezorgen aan Studieshop.be. Dit kan per gewone post, per aangetekend schrijven of per e-mail.

Leermiddelen

STUDIESHOP.BE sluit rechtstreeks met leerlingen van de School jaarlijks een overeenkomst voor verhuur, of verkoop en bijbehorende levering van leermiddelen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de leerling, via de website van Studieshop.be, de bestelling van leermiddelen doet (zie Leveringsvoorwaarden).

Relatiebeheer

STUDIESHOP.BE draagt zorg voor vaste contactpersonen, die de communicatie tussen Studieshop.be en de School zullen verzorgen. Jaarlijks zullen de met de School gemaakte afspraken worden geëvalueerd. Het evaluatiegesprek bestaat twee delen, enerzijds zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met de boekenverantwoordelijke en anderzijds zal het contract besproken worden met de directie.

Privacy Bescherming

STUDIESHOP.BE handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming ten opzichte van persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de acceptatie van de bestelling, het uitvoeren van overeenkomsten, relatiebeheer, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Studieshop.be, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt voor creditmanagement en het voorkomen van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Studieshop.be groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. 
Stay tuned

Like of volg ons op Facebook of Instagram en blijf op de hoogte van leuke acties en slimme deals!